Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Medlov
Medlov

Bezhotovostní platba poplatků

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA POPLATKŮ

POPLATKY PROSÍM UHRAĎTE AŽ PO 15.2.2024! 

DĚKUJEME

Bezhotovostní platbu proveďte převodem na účet u peněžního ústavu:

Česká spořitelna, a.s. 1801225319/0800

Platbu za odpady a platbu ze psů je nutno hradit jednotlivě a rozlišit variabilním symbolem.

Variabilní symbol musí mít 10 míst. Vpisujte následovně:

1. uveďte konstantní čtveřici čísel:           

1337 – platba poplatku za odpady
1341 - platba poplatku ze psů

2. uveďte dvojčíslí označující část obce:            

01 – Medlov;   02 – Králová;   03 – Hlivice;   04 – Zadní Újezd

3. do zbývajících políček uveďte číslo popisné vašeho domu  (např. č.p. 5 – 0005, č.p. 41 - 0041, č.p. 250 – 0250)

Příklady sestavení variabilních symbolů:

 • občan Medlova s č.p. 199 hradí poplatek za odpady:         
  • 1337 01 0199               VS: 1337010199
 • občan Medlova s č.p. 22 hradí poplatek ze psů:               
  • 1341 01 00 22              VS: 1341010022
 • občan Králové s č.p. 11 hradí poplatek za odpady:           
  • 1337 02 00 11              VS: 1337020011
 • občan Hlivic s č.p. 76 hradí poplatek ze psů:                   
  • 1341 03 00 76              VS: 1341030076
 • občan Zadního Újezdu s č.p. 5 hradí poplatek za odpady:  
  • 1337 04 000 5              VS: 1337040005

Poplatek za hřbitov je možné uhradit také bezhotovostním převodem po předchozí telefonické domluvě.

Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa 150,- Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150,- Kč.

Sazba poplatku za odpady činí 650,- Kč za rok/ jednoho přihlášeného občana

 1. Poplatníkem poplatku je:
 • a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
 • b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
  • a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 
  • b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
   • 1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
   • 2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
   • 3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
   • 4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
  1. poplatníci starší 80 let, přičemž tyto osoby jsou osvobozeny od poplatku od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy dovršily věk 80 let,
  2. poplatníci mající na území obce Medlov ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a tento objekt je neobydlený a současně se jedná o poplatníky dle článku 2 odst. 1 písm. a),
  3. poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, tj. Medlov č. p. 300, kteří se v obci po celý příslušný kalendářní rok nezdržují.

3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.